TRÄD OCH VEGETATION


Dags att revidera er gamla trädplan? Upprätta ny trädplan? Vi har bytt personal och vet inte hur vegetationen hos oss ska skötas? 

Begjuta AB erbjuder er träd- och vegetationsinventeringar som resulterar i nya eller reviderade träd(vårds)planer och/eller skötselplaner.
Både inventeringar och riskbedömningar görs enligt ”standard för trädinventering i urban miljö” och svensk standard för trädvård.


  • Träd(vårds)planer med trädinventering, riskbedömning och åtgärdsplan.
  • Vegetationsplaner
  • Skötselplaner
  • Utbildning/Handledning på plats i skötsel och restaurering av befintliga anläggningar
  • Var planterar vi nya träd? Hur kan vi föryngra en skogskyrkogårds enskiktade trädbeständ? Ta hjälp och stöd i att identifiera var nya träd kan planteras. Vilket utrymme finns ovan och under mark och vilket träd kan vara lämpligt för ståndorten och platsens nyttjande. På kyrkogårdar kan återlämnade gravplatser ibland erbjuda utrymme för ett nytt träd. Begjuta AB är medlem i Svenska Trädföreningen och ISA (International Society of Arboiculture).
På föreningens hemsida finns information om aktuell lagstiftning och standarder kring träd
samt flera informationsbroschyrer som allmänt beskriver träds behov. 
Exempel på utförda projekt: