Ditt stöd i utvecklings- och analysarbete av offentlig utemiljö


Begravningsverksamhet


Behövs verksamhetsutveckling inom samhällsfunktionen begravningsverksamhet?
Eftersom samhället som helhet förändras i hög takt ställer det också krav på den verksamhet som bedrivits dag ut och dag in i hundratals, ja tusentals år. En verksamhet som vi till vardags som privatpersoner knappt vill prata om.


Läs mer här om vad verksamhetsutveckling för den enskilda begravningshuvudmannen kan handla om.


Parkförvaltning,

Fastighetsbolag


Produktionsplanering, effektivisering, exploatering, grönstruktur, bostadsgårdar, offentliga vegetationsmiljöer, vitalitets och riskbedömningar av träd.

Begjuta AB kan erbjuda er stöd i allt från  inventeringar, anläggningskontroller, till analyser av er verksamhet.


Kundanpassade utbildningar/workshops/handledning för personal inom grönytesektorn.


Träd, Vegetation, Skötsel


Begjuta AB erbjuder träd- och vegetationsinventeringar.


Träd- och vegetationsinventeringar som resulterar i nya eller reviderade träd(vårds)planer och/eller skötselplaner. Både inventeringar och riskbedömningar görs enligt ”standard för trädinventering i urban miljö” och svensk standard för trädvård.


Var kan vi plantera nya träd? Träd bidrar med många ekosystemtjänster och är därför viktiga i vår livsmiljö. Ta hjälp och stöd i att identifiera var nya träd kan planteras.Gestaltning


Gestaltningsuppdrag för kyrkogårdar, kommunala ytor, fastighetsbolag. Uppdragen kan omfatta allt från nya entréplanteringar, omgestaltningar av vegetationsytor i trafikmiljöer eller skolgårdar, till askgravplatser. Växtförslag tas också fram och beställningsunderlag om så önskas.


För askgravplatser och gravkvarter kan förutom gestaltning, gravkartering och växtval även villkor, behovs- och kostnadskalkyler samt förutsättningar för administration av respektive typ av gravskick tas fram.


Exempel på utförda projekt finns som bildgalleri på sidorna: 

Följ @Begjuta på Instagram