GESTALTNING


Begjuta AB erbjuder gestaltningslösningar med växtförslag för offentlig miljö. 


Respektive miljö har sina krav och förutsättningar, avseende ståndort, trafik, historisk eller modern miljö, nyttjande med mera.


Vid utformning av gravkvarter och införandet av nya gravskick krävs det förutom en bra design och hänsyn till platsens historiska värden också förståelse för hur gravsättningarna ska genomföras praktiskt, villkor för upplåtelser, kostandskalkyler för vilka kostnader som begravningsavgiften får belastas med och vilka som
åligger framtida gravrättsinnehavare.


På kyrkogårdar/begravningsplatser kan i samband med inventering av kulturklassade gravar förslag/beslut tas om hur återlämnade gravar kan nyttjas i framtiden. Behöver trädbeståndet föryngras på platsen? Kan flera kistgravar ingå i en framtida askgravplats? Här krävs kunskap om den aktuella begravningsplatsens kulturhistoriska värden, om tidigare upplåtelser/gravsättningar och förståelse för hur förvaltandet kan ske framöver.


Exempel på utförda projekt: