VERKSAMHETSUTVECKLING INOM BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN


Eftersom samhället som helhet förändras i hög takt ställer det också krav på den verksamhet som bedrivits dag ut och dag in i hundratals, ja tusentals år. En verksamhet som vi till vardags som privatpersoner knappt vill prata om. Verksamhetsutveckling kan för den enskilda begravningshuvudmannen, pastoratet eller en församling handla om:


Internkontroll, Analyser


Internkontroll och kvalitetssäkring av verksamheten är A och O.


 • Det är hög tid att ta fram riktlinjer (intern kontroll) enligt Svenska kyrkans nationella nivås krav från 2019. Begjuta AB kan assistera Er med detta.
 • Utredningar, analyser och utvecklingsförslag av begravningsverksamheten. Bedrivs verksamheten rättssäkert, har god tillgänglighet på service? Utveckling och säkerställande av administrativa processer och ledningsverktyg. Analyser av verksamheten och särredovisningen. 
 • Hur ser befolkningsprognosen ut hos Er? Har ni beredskap för ändrat behov kommande åren?


Digitalisering, Gravkarta och Gravbok


Dags att optimera nyttjandet av era administrativa systemstöd? Gravbok, gravskötselregister, gravkarta kan ge så mycket information.


 • Är gravskötselregistret i gravboken synkroniserat med ekonomiprogrammen?
 • Vilken statistik går att hämta? Underlag för arbetsvolymsmätning eller prognoser över tillgängliga gravar.
 • Vilka tematiska kartor är möjliga att skapa och kan underlätta skötseln av kyrkogårdarna?
 • Finns det en digital gravkarta? Har den hållits ajour? Är kvartersindelning och gravnumrering funktionell?
Kulturhistoria och framtid


Enligt dagens KML (Kulturmiljölag) finns det krav på att kyrkogårdar, begravningsplatser anlagda före 1939 ska ha en vård- och underhållsplan, dessutom är all gestaltad vegetation skyddad. Vård- och underhållsplaner ska revideras och hållas uppdaterade regelbundet, minst vart tionde år. I vård- och underhållsplanen ska det bland annat ingå bevarandeplan, utvecklingsplan, trädvårds- och skötselplaner


Bevarandeplan omfattar de värden som finns som bl.a. kulturhistoriskt värdefulla gravstenar men också den medvetet gestaltade miljön.
Utvecklingsplan tar fasta i vad som behöver göras framöver på kyrkogården som kan handla om hur nya gravar kan införlivas i gamla delar av kyrkogården.  


Begjuta AB arbetar medvetet kring hur dessa värden kan registreras digitalt och bli en självklar del i den dagliga skötseln av kyrkogårdarna. 


Arbetsvolym, Årshjul, Produktionsplan


 • Årshjul och Produktionsplanering
  Står verksamheten inför pensionsavgångar eller vill ni i god tid säkerställa att "det som sitter i huvudet på vaktmästaren" blir dokumenterat? Då är det lämpligt att göra årshjul eller än hellre produktionsplaner. De kan göras inom olika områden:
  • Grönyteskötsel
  • Administration, ekonomi, ledning
  • Inre tjänst vaktmästeri
  • Rollers ansvar, årliga uppgifter
 • Arbetsvolymsmätning
  bör revideras ungefär vart femte år eller med kortare intervaller om organisations-/arbetsbehovs-/bemanningsförändringar sker. 


Projektledning, Beställarstöd


Begjuta AB erbjuder projektledningstjänster/beställarstöd för specifika projekt. 


Projektlednings-/beställarroll för anläggningsprojekt eller utrednings-/specialistuppdrag. Upprättande av förfrågningsunderlag för konsultuppdrag och totalentreprenader.


Möjlighet till handläggningar av ansökningar enligt Kulturmiljölagen eller Miljöbalken till berörd länsstyrelse.Kundanpassade utbildningar


Utbildningar för personal och förtroendevalta genom kundanpassade utbildningar/workshops/handledning.


 • Praktisk handledning inom träd och vegetation.
 • Nyttja era administrativa system omptimalt
 • Workshops med analys och utveckling av begravningsverksamhet / vaktmästeriorganisation.
 • Handledning, rådgivning i att ta fram informationsmaterial kring er begravningsverksamhet


Begravningspodden


Missa inte möjligheten att ta del av Begravningspoddens avsnitt. Här djupdyker vi i begravningsverksamhetens vinklar och vrår för att förmedla kunskap, inspiration och nyfikenhet. Avsnitten finns att lyssna till och prenumerera på "där poddar finns" eller via Begravningspodden.se

Exempel på utförda projekt: