VERKSAMHETSUTVECKLING INOM BEGRAVNINGSVERKSAMHETEN


Behövs verksamhetsutveckling inom samhällsfunktionen begravningsverksamhet?


Eftersom samhället som helhet förändras i hög takt ställer det också krav på den verksamhet som bedrivits dag ut och dag in i hundratals, ja tusentals år. En verksamhet som vi till vardags som privatpersoner knappt vill prata om. Verksamhetsutveckling kan för den enskilda begravningshuvudmannen, pastoratet eller en församling handla om:


Internkontroll, Analyser


Internkontroll och kvalitetssäkring av verksamheten är A och O.


 • Det är hög tid att ta fram riktlinjer (intern kontroll) enligt Svenska kyrkans nationella nivås krav från 2019. Begjuta AB kan assistera Er med detta.
 • Utredningar, analyser och utvecklingsförslag av begravningsverksamheten. Bedrivs verksamheten rättssäkert, har god tillgänglighet på service? Utveckling och säkerställande av administrativa processer och ledningsverktyg. Analyser av verksamheten och särredovisningen. 
 • Hur ser befolkningsprognosen ut hos Er? Har ni beredskap för ändrat behov kommande åren?


Projektledning, Beställarstöd


Begjuta AB erbjuder projektledningstjänster/beställarstöd för specifika projekt. Under begränsade perioder kan Begjuta AB anlitas för att avlasta ordinarie personal eller i händelse av vikariebehov.


Projektlednings-/beställarroll för anläggningsprojekt eller utrednings-/specialistuppdrag. Upprättande av förfrågningsunderlag för konsultuppdrag och totalentreprenader.


Möjlighet till handläggningar av ansökningar enligt Kulturmiljölagen eller Miljöbalken till berörd länsstyrelse.
Kundanpassade utbildningar


Utbildningar för personal och förtroendevalta genom kundanpassade utbildningar/workshops/handledning.


 • Praktisk handledning inom träd och vegetation.
 • Nyttja era administrativa system omptimalt
 • Workshops med analys och utveckling av begravningsverksamhet / vaktmästeriorganisation.
 • Handledning, rådgivning i att ta informationsmaterial kring er begravningsverksamhet


Digitalisering, Gravkarta och Gravbok


Dags att optimera nyttjandet av era administrativa systemstöd?
Gravbok, gravskötselregister, gravkarta kan ge så mycket information.


 • Är gravskötselregistret i gravboken synkroniserat med ekonomiprogrammen?
 • Vilken statistik går att hämta? Underlag för arbetsvolymsmätning eller prognoser över tillgängliga gravar.
 • Vilka tematiska kartor är möjliga att skapa och kan underlätta skötseln av kyrkogårdarna?
 • Finns det en digital gravkarta? Har den hållits ajour? Är kvartersindelning och gravnumrering funktionell?


I denna typ av uppdrag erbjuder Begjuta AB samarbetspartner.


Kulturhistoria och framtid


Enligt dagens KML (Kulturmiljölag) finns det krav på att kyrkogårdar, begravningsplatser anlagda före 1939 ska ha en vård- och underhållsplan, dessutom är all gestaltad miljö skyddad. Vård- och underhållsplaner ska revideras och hållas uppdaterade regelbundet, minst vart tionde år. I vård- och underhållsplanen ska det bland annat ingå bevarandeplan, utvecklingsplan, trädvårds- och skötselplaner


Bevarandeplan omfattar de värden som finns som bl.a. kulturhistoriskt värdefulla gravstenar men också den medvetet gestaltade miljön. Utvecklingsplan tar fasta i vad som behöver göras på respektive kyrkogård som hur nya gravar kan införlivas i gamla delar av kyrkogården. 


Begjuta AB arbetar medvetet kring hur dessa värden kan registreras digitalt och bli en självklar del i den dagliga skötseln av kyrkogårdarna. 


Årshjul, Produktionsplan


 • Årshjul/Produktionsplanering
  Står verksamheten inför pensionsavgångar eller vill ni i god tid säkerställa att "det som sitter i huvudet på vaktmästaren" blir dokumenterat? Då är det lämpligt att göra årshjul eller än hellre produktionsplaner. De kan göras inom olika områden:
  • Grönyteskötsel
  • Administration, ekonomi, ledning
  • Inre tjänst vaktmästeri
  • Rollers ansvar, årliga uppgifter
 • Arbetsvolymsmätning
  bör revideras ungefär vart femte år eller med kortare intervaller om organisations-/arbetsbehovs-/bemanningsförändringar sker.


I uppdrag av denna typ erbjuder Begjuta AB samarbetsparter.

Den här hemsidan använder cookies för att analysera trafik. IP-anonymisering är aktiverad vilket innebär att ingen blir spårbar. Genom att fortsätta använda sidan godkänner du vår användning av cookies.

Jag godkänner